Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Điều tra môi trường biển phải thực hiện thông qua các dự án
 Điều tra cơ bản hải đảo, phát hiện nguồn tài nguyên mới, các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
(Ảnh: Bảo Phong)

Bạn Phạm Thành Doanh ở quận II (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết các quy định về hoạt động điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo?

Trả lời: Hoạt động điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Luật số 82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016).

Cụ thể như sau (Điều 13. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo): Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các dự án, đề án.

Các nhiệm vụ cần thực hiện gồm:

a) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

b) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản không thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra mang tính liên ngành, liên vùng, ở vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề; điều tra cơ bản hải đảo, phát hiện nguồn tài nguyên mới, các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; trước khi phê duyệt phải lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết, đối tượng, phạm vi, nội dung điều tra, tính khả thi, hiệu quả; sau khi phê duyệt phải gửi quyết định phê duyệt và thông tin về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ khu vực điều tra của dự án, đề án, nhiệm vụ về Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Bảo Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>