Thứ Bảy, 15/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác TTĐN trên báo mạng điện tử
 Lễ duyệt binh tại đảo Trường Sa (Ảnh: PV)

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 30 năm đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, cùng với việc tuyên truyền toàn diện, sâu rộng về công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên truyền nói chung và thông tin đối ngoại (TTĐN) nói riêng về chủ quyền biển, đảo được tiến hành thường xuyên và đã có những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và cả hệ thống chính trị về chủ quyền biển, đảo. TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã đóng góp tích cực vào việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trước các hành vi, thủ đoạn xâm lấn và gây mất ổn định trên biển.

Xã hội càng phát triển, báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi quốc gia, dân tộc. Với tư cách là công cụ quan trọng trong hoạt động TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo, báo mạng điện tử thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, thể hiện rõ bản lĩnh, chủ quyền Việt Nam. Báo chí đã góp phần hướng người dân biến tình cảm, lòng yêu nước của mình thành những hành động thiết thực để xây dựng nền kinh tế - quốc phòng ngày càng vững mạnh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số kết quả đáng khích lệ...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020" đã đi vào cuộc sống và đã góp một phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo. Báo chí xác định tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ thông tin chiến lược, lâu dài.

Trong thời gian qua báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng đã chủ động thông tin tuyên truyền về biển, đảo một cách thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng tới bạn đọc trong nước và ngoài nước. Từ những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo; bồi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc,... cho tới cung cấp kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo; xây dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Số lượng tin, bài phong phú, có giá trị về biển, đảo Việt Nam báo mạng điện tử tác động sâu sắc, tích cực tới dư luận trong và ngoài nước.

Các báo mạng điện tử đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong xử lý các vấn đề biển, đảo; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển, đảo của Việt Nam. Báo chí đã nhanh nhạy trong phản ánh sự kiện, thể hiện một cách có trách nhiệm trong thực hiện sứ mệnh TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua phản ánh của báo chí, nhân dân đã nắm bắt đầy đủ thông tin, ủng hộ và động viên các lực lượng đang kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, thể hiện niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong công tác TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nội dung TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo chưa sắc bén, chưa phong phú, kịp thời, thiếu chiều sâu; tin, bài viết về những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo còn ít; các tác phẩm chuyên sâu phân tích, bình luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc còn hạn chế. Các bài viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng tiếng nước ngoài còn ít. Tình trạng bị động trong đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc và luận điệu sai trái về bảo về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc chậm được khắc phục. Chưa sử dụng hiệu quả các phương tiện hiện đại ở các báo mạng điện tử để phục vụ công tác TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các giải pháp công nghệ, phương thức truyền thông, truyền dẫn phát sóng hiện đại qua mạng internet còn chưa được áp dụng rộng rãi, hiệu quả.

... và những giải pháp

Để khắc phục những bất cập, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN, tuyên truyền biển đảo trên báo mạng điện tử trong tình hình mới, theo chúng tôi, cần nghiên cứu triển khai đồng bộ một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và chủ thể tham gia TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cần thực hiện tốt công tác dự báo tình hình; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan, tăng cường công tác cung cấp thông tin và định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí. Đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cơ quan lãnh đạo quản lý báo chí các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo sâu sát của Đảng đối với báo chí. Đồng thời định hướng thông tin là một điều kiện giúp báo chí nhanh chóng cập nhật được tình hình thực tiễn của đất nước và nắm bắt tình hình dư luận xã hội thông qua báo chí.

Vấn đề quan trọng nhất của báo chí vẫn là vấn đề thông tin. Các cơ quan ban, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác để cho các cơ quan báo chí về TTĐN thông tin đến với bạn đọc trong nước và bạn đọc ngoài nước một cách nhanh nhất.

Nâng cao nhận thức của các đơn vị chủ quản cơ quan báo chí về vai trò của TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử. Các cơ quan báo chí cần coi công tác TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên. Cần có đội ngũ phóng viên tốt để thực hiện TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong quá trình thực hiện, cần phải thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm.   

Nâng cao nhận thức của bản thân chủ thể tham gia TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử. Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần ý thức được sự ảnh hưởng, tác động của việc TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử đến với bạn đọc.

Thứ hai, đổi mới nội dung và hình thức TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các báo mạng điện tử.

Trước hết, nội dung TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử cần phong phú, đa dạng, bám sát thực tiễn đời sống, phát hiện ra những chủ đề nóng được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng,… Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là ở các địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Công tác TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đổi mới về hình thức thông tin, để tăng sự hấp dẫn và thu hút được đông đảo độc giả, các báo mạng điện tử cần đổi mới về hình thức thông tin. Các báo mạng điện tử cần có kế hoạch dài hơi cho công tác TTĐN về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hợp lý. Tăng cường phát huy lợi thế của báo mạng điện tử trong công tác TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đầu tư, xây dựng phát triển báo mạng điện tử bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài.

Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị cho người làm báo trong lĩnh vục TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Người làm báo phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức hiểu biết về biển, đảo. Để mỗi bài báo là một thông điệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, những người làm báo cần tăng cường giao lưu, đối thoại với các cơ quan chức năng để nâng cao trình độ, kiến thức, hiểu biết pháp luật, luật pháp quốc tế liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hoạt động TTĐN nói chung, cho người làm báo trong lĩnh vực TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng trở thành một yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Cần bồi dưỡng các cây viết, bình luận viên về các vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch. Cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo để các phóng viên, biên tập viên có thể trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức và chủ động trong việc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Các cơ quan báo mạng cần chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia có uy tín, am hiểu sâu trong lĩnh vực TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường sự tham gia của đội ngũ chuyên gia trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời đó cũng là việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng của công tác TTĐN.

Thứ tư, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và đổi mới công nghệ thông tin trong hoạt động TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên báo mạng điện tử.

Cần có sự đầu tư kịp thời, hiện đại hóa theo sự phát triển chung của công nghệ thông tin nhằm phát huy các ưu thế của báo mạng điện tử, nâng cao chất lượng truyền tải các thông điệp trong hoạt động TTĐN; đầu tư phát triển TTĐN theo hướng đa ngôn ngữ, kết hợp với các cơ quan truyền thông, đại sứ quán các nước, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài để đẩy mạnh TTĐN; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí nước ngoài và phóng viên nước ngoài tác nghiệp theo quy định, đảm bảo tính khách quan trong TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo./.

Đinh Phong Lan

 Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi