Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
 Đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét giảm thiểu tác động (Ảnh: PV)

Để triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng Đề cương dự thảo Thông tư và tiến hành họp tổ soạn thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng .

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt đã đăng tải toàn bộ dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Theo đó, Dự thảo quy định về: yêu cầu kỹ thuật, nội dung, đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét…

Cụ thể, dự thảo Thông tư gồm 4 Chương và 26 Điều; 2 mẫu Báo cáo đánh giá chất nạo vét và mẫu báo cáo đánh giá các ảnh hưởng của hoạt động nhận chìm tới tài nguyên môi trường biển.

Trong Chương III về nội dung “XÁC ĐỊNH KHU VỰC NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN”, dự thảo Thông tư nêu 9 điều.

Trong đó, dự thảo Thông tư nêu: Nội dung xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở Điều 16 gồm:

1. Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ xác định sơ bộ khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét.

2. Sơ bộ đề xuất các khu vực khả thi nhận chìm chất nạo vét.

3. Đánh giá chi tiết các vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét.

4. So sánh, lựa chọn các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét.

Nội dung về “Đánh giá chi tiết các vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét” ở Điều 20 của dự thảo Thông tư có nêu:

1. Nội dung đánh giá chi tiết các vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét:

a) Các đặc trưng, đặc tính vật lý, hóa học, sinh học của các vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét, quy định tại Điều 22 Thông tư này;

b) Đánh giá các tác động tiềm tàng của hoạt động nhận chìm tới tài nguyên, môi trường biển vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét và vùng phụ cận, quy định tại Điều 21 Thông tư này;

c) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển tại các vị trí đề xuất nhận chìm và vùng phụ cận, quy định tại Điều 24 Thông tư này.

2. Kết quả đánh giá chi tiết các vị trí đề xuất nhận chìm chất nạo vét được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư này.

 Có thể nhận chìm cùng với các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động (Ảnh: PV)

Nội dung đáng chú ý về “So sánh, lựa chọn các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét” ở Điều 25 của dự thảo Thông tư có nêu:

1. Căn cứ kết quả đánh giá các tác động tiềm tàng của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới tài nguyên, môi trường biển các vị trí đề xuất nhận chìm và vùng phụ cận, tiến hành so sánh để lựa chọn các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét theo các nội dung yêu cầu sau đây:

a) Mức độ biến động các đặc trưng, đặc tính vật lý, hóa học, sinh học do hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới khối nước, đáy biển và hệ sinh thái;

b) Mức độ ảnh hưởng của hoạt động nạo vét tới các tiểu vùng nhạy cảm về môi trường; phạm vi vùng đệm để tránh tác động xấu do hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới các tiểu vùng nhạy cảm về môi trường;

c) Mức độ tác động của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới việc khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển; sự phù hợp của hoạt động nhận chìm với các quy định quản lý chuyên ngành hiện hành;

d) Mức độ phù hợp của khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét với hạ tầng cơ sở và phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động nhận chìm;

đ) Khả năng đáp ứng các yêu cầu nhận chìm trong tương lai.

2. Căn cứ kết quả so sánh các tác động tiềm tàng của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới tài nguyên, môi trường biển các vị trí đề xuất nhận chìm và vùng phụ cận, tiến hành xếp hạng vị trí đề xuất nhận chìm theo các nội dung yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều này với 3 mức sau đây:

a) Có thể nhận chìm;

b) Có thể nhận chìm cùng với các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động;

c) Không thể nhận chìm…/.

Xala

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>