Thứ Năm, 9/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Một số nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ.
(Ảnh: Thanh Hoa)

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao đóng góp của Bộ Ngoại giao, cá nhân các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua; tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách Đảng và Nhà nước giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu và nhất là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Điều đó đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, nghiên cứu, nắm vững những yêu cầu nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra để triển khai cụ thể trên lĩnh vực đối ngoại. Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017 - 2021 cần chú trọng một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục triển khai hiệu quả, nghiêm túc các nhiệm vụ đối ngoại theo tinh thần “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020" và "Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài". Chủ động, đi đầu trong xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết, là kênh thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, là cầu nối truyền tải thông tin trong nước với bạn bè quốc tế; đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa, học hỏi kinh nghiệm phát triển của các nước cho nước nhà.

Hai là, bám sát tình hình địa bàn, nghiêm cứu, hiểu rõ địa lý, lịch sử, văn hóa, con người nước sở tại. Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội với các đối tác ở nước ngoài. Kịp thời tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp nhằm củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam và các nước đi vào chiều sâu, thiết thực.

Ba là, làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình dư luận của nguwofi dân và kiều bào ta về các vấn đề trong nước. Chủ động tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật để cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình trong nước; kịp thời đề xuất các giải pháp trong công tác tuyên truyền đối ngoại; tăng cường đấu tranh chống các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch nhằm tạo sự đồng thuận trong và ngoài nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và các cơ quan triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, hợp tác an ninh quốc phòng. Chủ động xây dựng kế hoạch quảng bá văn hóa, con người và thế mạnh Việt Nam. Hỗ trợ hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, tìm biện pháp tháo gỡ những rào cản kỹ thuật nhằm mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Năm là, nắm chắc tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại. Thương xuyên thăm hỏi, động viên và có các biện pháp hỗ trợ coogn dân, kiều bào Việt Nam, nhất là ở những địa bàn khó khăn, phức tạp. Làm tốt công tác tuyên truyền thành tựu phát triển sau 30 năm đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, làm cầu nối giữa kiều bào và quê hương.

Sáu là, trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, trong đó có các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần thay đổi nhận thức, đổi mới cách làm, nắm bắt những thuận lợi khó khăn  để chủ động tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp; sáng tạo, ứng dựng công nghệ truyền thông đa phương tiện, tranh thủ các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền chủ trương đúng đắn của Đảng về các vấn đề được dư luận quan tâm nhằm đem lại hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới...

Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã báo cáo một số kết quả trong công tác đối ngoại của Bộ,báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai một cách chủ động, tích cực, bài bản nhiệm vụ thông tin đối ngoại, nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc, những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi, cùng chia sẻ những phương pháp mới, kinh nghiệm hay, những khó khăn trong công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài.../.

 Thanh Hoa

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi