Thứ Sáu, 14/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội thảo “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn”
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội thảo (Ảnh: PV) 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực xây dựng Đảng, nghiên cứu tư tưởng - lý luận, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá lại những chặng đường 90 năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang, xác lập tầm nhìn và sứ mệnh cho giai đoạn tới của ngành tuyên giáo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về 3 nội dung: quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng-lý luận, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Các đại biểu tham quan triển lãm "90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng-Một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn"
(Ảnh: PV)
 

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như: tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam…

Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội thảo, các ý kiến còn chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới; cổ vũ, động viên toàn ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: PV) 

Phát biểu bế mạc hội thảo, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội thảo khoa học đã góp phần làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo đã đạt được; các bài tham luận đã khái quát lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo 90 năm qua, khẳng định những cống hiến, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo qua các thời kỳ. Tổng kết, rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, những nhiệm vụ và giải pháp, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp, củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, công tác tuyên giáo cần coi trọng việc tổng kết thực tiễn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách, giải đáp kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới, bức xúc mà thực tiễn đặt ra; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo.

Cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản… tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; cần tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, tuyên truyền đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn chặt công tác tuyên giáo với đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020), tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Quang Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>