Chủ Nhật, 17/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội thảo khoa học Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội thảo (Ảnh: Bqp.vn)

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà trực tiếp là Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Đối ngoại… tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước quốc tế liên quan; là sự kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và nghệ thuật quân sự về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Dự thảo Chiến lược đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực tác động đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam; xác định mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và quốc gia có vùng biển tiếp giáp với Việt Nam. Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới và đất nước.

Với quan điểm chỉ đạo là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách… kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới trên đất liền, trên biển, đảo; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực biên giới bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

 Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Bqp.vn)

Hội thảo đã nhấn mạnh và làm rõ những nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó, tập trung vào những giải pháp sau: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng trong bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Tại hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Ban Soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị trong thời gian tới./.

Nguồn: Bqp.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi