Thứ Sáu, 14/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình KX.04/16-20 đã được vận dụng ngay vào thực tiễn
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội nghị.
(Ảnh: tuyengiao.vn)

Ngày 13/1 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình “Nghiên cứu Lý luận Chính trị giai đoạn 2016-2020” (Chương trình KX.04/16-20). 

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Phó Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20 dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017 cả 30/30 đề tài trong Chương trình KX.04/16-20 đã được bảo vệ xong cấp quốc gia theo đúng tiến độ. Ban Chủ nhiệm Chương trình và chủ nhiệm các đề tài đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình; chất lượng báo cáo của các đề tài bước đầu đều đạt yêu cầu. Tất cả đề tài đã có đề cương chi tiết hoàn chỉnh, làm cơ sở để xây dựng báo cáo tổng hợp. Một số đề tài đã dịch được khối lượng lớn tài liệu phục vụ nội dung nghiên cứu, nhiều đề tài thu nhận được hầu hết chuyên đề nghiên cứu.

Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận chính trị-phương pháp nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện chương tình”. Hội thảo thu được kết quả quan trọng, thống nhất nhận thức về đặc điểm nổi bật, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và yêu cầu đặt ra đối với các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20. Nhiều ý kiến phát biểu đã đề cập có chiều sâu về định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn Việt Nam, về cách thức tổ chức, kinh nghiệm quản lý đề tài, những biện pháp khả thi để góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu cũng như quản lý đề tài.

Các đề tài đã có 122 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, 4 bài đăng trên tạp chí quốc tế, xuất bản 4 cuốn sách chuyên khảo; tham gia đào tạo 43 nghiên cứu sinh, 51 thạc sỹ.

Một số đề tài đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn trong báo cáo tư vấn chuẩn bị Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII); có sự phản biện về chính sách và báo cáo tư vấn với Chủ tịch nước về phân bổ nguồn lực theo yêu cầu. Đặc biệt kết quả nghiên cứu của một số đề tài đã được vận dụng ngay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2018, kết quả nghiên cứu của Chương trình KX.04/16-20 sẽ được chắt lọc, góp phần quan trọng hình thành Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy Ban Chủ nhiệm chương trình tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiên cứu theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng nội dung nghiên cứu.

Đối với một số đề tài có nội dung nghiên cứu liên quan đến chủ đề Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) cần tập trung nghiên cứu, góp phần vào báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cuối quý II/2018, các đề tài triển khai xong kế hoạch đi khảo sát thực tế, hoàn thành nhiệm vụ hội thảo theo kế hoạch. Ban Chủ nhiệm Chương trình định hướng nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu các đề tài lần 3 và lần 4 và chắt lọc kết quả nghiên cứu báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…/. 

Mạnh Đức (tổng hợp)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi