Thứ Hai, 10/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Nâng cao tính sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTXVN) 

Công việc hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xác định bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo, ngành Tuyên giáo đã phát huy vai trò chủ lực, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; văn học -nghệ thuật, kết hợp "xây" và "chống", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, dấu ấn quan trọng của ngành là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; tham mưu Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2018 thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và Kết luận 53-KL/TW về việc "Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội". Ngành chủ động làm đầu mối xây dựng, mở rộng kết nối các lực lượng đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mới kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả; thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội.

Sáng tạo trong triển khai

Trước những vấn đề đặt ra của mạng xã hội, cũng như tính năng, công năng của mạng xã hội là nhanh và tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án 05 ngày 19/6/2020 về kiên trì lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên internet và mạng xã hội. Đề án xác định rất rõ 12 biểu hiện của thông tin xấu độc trên mạng xã hội, có thể sẽ xảy ra trên địa bàn thành phố, từ đó đề ra 6 nhóm giải pháp, đặc biệt có sự phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị chức năng đã xây dựng một quy trình cho từng cấp độ, để tương ứng với phân công nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị xử lý các vấn đề xảy ra trên mạng xã hội, từ đó có giải pháp tương ứng với từng cấp độ theo quy trình đó.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, hình thức đấu tranh phản bác như: Xây dựng, duy trì, quản lý, sử dụng các trang fanpage, facebook của các địa phương, đơn vị nhằm liên kết tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường thông tin, chia sẻ những thông tin tốt, nhân lên các điển hình tiên tiến; kịp thời cung cấp thông tin các vụ việc, tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, định hướng công tác đấu tranh, phản bác, đảm bảo an ninh trật tự...

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quang Liêm, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là một quá trình và luôn là nguy cơ trong thời đại ngày nay khi lực lượng thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại, nhanh, thật giả lẫn lộn... nên việc nâng cao bản lĩnh chính trị và ổn định lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cần được quan tâm thường xuyên, là yếu tố tiên quyết, then chốt, có ý nghĩa nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác này cần được chủ động triển khai thường xuyên trong xây dựng Đảng, là giải pháp hiệu quả và trực tiếp nhất để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"- ông Nguyễn Quang Liêm chia sẻ.

Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội

Đề cập tới chất lượng của hoạt động đấu tranh, phản bác còn thấp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh cho rằng, một trong những khó khăn, hạn chế lớn nhất hiện nay là cả Trung ương và các tỉnh, thành phố còn chưa quan tâm đến việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong hệ thống cơ sở; lực lượng nòng cốt đấu tranh trên không gian mạng kinh nghiệm còn ít, đặc biệt là còn thiếu về kỹ năng truyền thông mạng xã hội, phương pháp viết tin, bài đấu tranh phản bác... Các đơn vị cơ sở chưa tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng nòng cốt nên việc phân biệt các trang tốt, trang xấu, độc còn hạn chế. Vấn đề này đòi hỏi phải tăng cường việc bồi dưỡng về trình độ lý luận và nhận thức và các kỹ năng sử dụng mạng xã hội tham gia đấu tranh phản bác - ông Lê Văn Minh đề xuất.

Để nâng cao tính sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi, cần chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận xã hội trên internet và mạng xã hội... từ đó kịp thời đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cần tập trung xây dựng, tổ chức lực lượng chuyên trách, tinh gọn, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ cần triển khai bài bản, chặt chẽ, trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn, trong đó trọng tâm là vận động, thu hút sự tham gia của các nhà lý luận, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia có uy tín, trình độ chuyên môn sâu, có khả năng đáp ứng đa dạng hoạt động đấu tranh trên báo chí trong và ngoài nước, các diễn đàn mạng xã hội đến việc trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục, đối thoại...

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, các bài viết phải khẳng định được một cách khoa học, thuyết phục về những giá trị bền vững, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp thực tiễn đất nước. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp thực tiễn Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tiếp tục phát huy vai trò trong việc kết nối các cơ quan nghiên cứu lý luận với các cơ quan báo chí, xuất bản, các lực lượng chuyên trách đấu tranh để từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để khai thác và sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ, cần tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện sớm "điểm nóng", đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>