Thứ Hai, 6/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng luôn xác định đổi mới, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Với mục tiêu xây dựng Bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đóng góp những ý kiến, kiến nghị có giá trị, cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, giúp Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan tham mưu của Đảng xây dựng Bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất cho rằng việc xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hết sức quan trọng, cấp thiết trong quá trình nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng.

Các đại biểu khẳng định, tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải thể hiện được đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vừa tuân thủ đầy đủ, đồng bộ các quy luật của kinh tế thị trường, vừa bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế...

Nhiều tham luận, ý kiến thảo luận đã phân tích các tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước và tổ chức quốc tế trên thế giới để tham khảo khi xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số tham luận, ý kiến thảo luận đã bước đầu đề xuất hệ tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi