Thứ Bảy, 11/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên

  • Đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên

    (TTĐN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hội nghị Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 12/8) nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội và đầu tư của 19 địa phương thuộc vùng trong thời gian qua. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

  • Đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên

    (TTĐN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hội nghị Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 12/8) nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội và đầu tư của 19 địa phương thuộc vùng trong thời gian qua. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

1