Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: kiểm tra giám sát hải quan

  • Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan

    (TTĐN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan

    (TTĐN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1