Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tiếp tục cơ cấu lại

  • Thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể phi nông nghiệp

    (TTĐN) - Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW đã diễn ra ngày 9/9. Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW sẽ được tổ chức cuối tháng 9. Mục tiêu chung của các hội nghị là rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp...

  • Thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể phi nông nghiệp

    (TTĐN) - Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW đã diễn ra ngày 9/9. Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW sẽ được tổ chức cuối tháng 9. Mục tiêu chung của các hội nghị là rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp...

1