Thứ Năm, 28/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một sinh hoạt chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

  • Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một sinh hoạt chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

    (TTĐN) - Đến đầu tháng 8/2019, tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp diễn ra thành công, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã thể hiện rõ vai trò xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

1