Thứ Ba, 14/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

  • Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng tháng Tám là có tội với dân tộc

    (TTĐN) - Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

1