Thứ Tư, 19/6/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn về kinh tế
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  Trần Quốc Vượng, phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương. Với kết quả đạt được trong 3 năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện đúng vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung nâng cao chất lượng, các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019.

Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trên cơ sở đó phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ đột xuất, thực sự cấp thiết, có ý nghĩa đối với đất nước và phục vụ xây dựng các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Các nghiên cứu của Ban phải rút ra được những bài học, đề xuất được chủ trương, giải pháp mới để chuẩn bị cho các văn kiện Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Qua đó, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, khích lệ, biểu dương, nhân rộng cũng như rà soát, phát hiện những sai phạm để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh; tiếp tục rà soát, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ cao, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác.../.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi