Thứ Ba, 26/3/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội trong công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ
 Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bqp)

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh, qua hơn 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các hình thức, biện pháp phối hợp, tiêu biểu như: Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về quốc phòng - an ninh; xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề, vụ việc nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo được sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong những năm tới. Để thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt của Quân đội, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Đồng thời, các đơn vị phối hợp tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bqp.vn)

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; tổ chức tốt việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/CT của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và trong nhân dân; tăng cường phối hợp nắm, đánh giá, phân tích, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho sự phát triển đất nước./.

Nguồn: Bqp.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi