Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể phi nông nghiệp
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. (Ảnh: TTXVN) 

Phát biểu tại "Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" ngày 9/9, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi trọng vai trò của Doanh nghiệp nhà nước, xem đó là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển doanh nghiệp nhà nước là tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng mang yếu tố quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không thể đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng, Nhà nước nhất quán trong việc đánh giá vai trò của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quan điểm đó không phải cho một giai đoạn nhất định, là xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước là chủ đạo, cùng các cơ chế chính sách, tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Vì vậy các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình; đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách rõ ràng, thiết thực hơn, giúp cho việc triển khai thời gian tới đạt được kết quả theo các yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

Mục tiêu hiện tại của Nghị quyết số 12-NQ/TW là xác định những lĩnh vực then chốt cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động, xác định các lĩnh vực cho thành phần kinh tế khác phát triển. Cần hiểu đúng tính chủ đạo của kinh tế Nhà nước, mà doanh nghiệp nhà nước là then chốt, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nêu ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Sau 02 năm thực hiện triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW Đảng, Nhà nước đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; ưu tiên các văn bản pháp lý nhằm thể chế hóa nội dung Nghị quyết. Các bộ, ngành địa phương đã ban hành, hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết số 12-NQ/TW đã đề ra 6 nhóm quan điểm chỉ đạo với nhiều nội dung đột phá. Trong đó, nghị quyết xác định, doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước...

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

 Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2019 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, rà soát báo cáo tham luận, trong đó, cần tập trung đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với phát triển kinh tế-xã hội; đề xuất mục tiêu, quan điểm, các giải pháp chủ yếu để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại hội nghị toàn quốc.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 15 năm qua, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Nhiều địa phương đã ban hành, thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù để phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau, như: Chính sách phát triển hợp tác xã bảo vệ môi trường; hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ điện; hợp tác xã nghề thủ công truyền thống…

Việc thực hiện các chính sách chung của Nhà nước về thành lập mới hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã… đã góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp./.

Thanh Hương (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi